Term (مدت)

برای حمایت از اختراع در قوانین ملی کشورها مدتی تعیین شده است که در قوانین و مقررات ایران این مدت حداکثر بیست سال است .

نوشته شده در