anticipate to invention (مسبوق به سابقه بودن اختراع)

این اصطلاح دربند (۲) ماده ۳۳ معاهده همکاری ثبت اختراع به کار رفته است. با توجه به این بند، در بررسی مقدماتی بین المللی، یک ادعای اختراعی زمانی جدید تلقی می شود که در سابقه اختراعی به نحو تعریف شده در آیین نامه مسبوق نباشد.
بنابراین، اگر اختراع قبلاً تحت شرایطی به عنوان مثال در نشریه ای که منتشر شده است توصیف شده باشد این انتشار قبلی این نوآوری را مسبوق یه سابقه کرده و در واقع این اختراع از حالت جدید بودن خارج می شود.
با توجه به ماده ۲ طرح ثبت اختراعات پیشنهادی به مجلس، اختراعی جدید است که در فن یا صنعت قبلی پیش بینی نشده باشد.
به موجب بند ۲ این ماده، فن یا صنعت قبلی عبارت است از هرچیزی که در نقطه ای از جهان از طریق انتشار کتبی یا شفاهی یا از طریق استفاده عملی و یا هر طریق دیگر قبل از تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم ناشی از اظهارنامه متقاضی ثبت اختراع، برای عموم افشا شده باشد.
با توجه به بند ۳ این ماده، هرگاه افشاء اختراع ظرف مدت دوازده ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم اختراع صورت گرفته باشد و این کار به دلیل یا در نتیجه اعمالی باشد که توسط متقاضی یا ذی حق قبلی او یا در نتیجه سوء استفاده توسط اشخاص ثالث در رابطه با متقاضی یا ذی حق قبلی او انجام شده باشد، افشاء اختراع برای عموم به مفهوم جزء (۲) این بند محسوب نمی شود.
براساس ماده ۳۷ قانون ثبت علائم و اختراعات، در صورتی که اختراع جدید نباشد، هر ذی نفعی می تواند به محکمه ابتدایی تهران ۱ رجوع کرده و تقاضای صدور حکم بطلان ورقه اختراع را بنماید.

 

نوشته شده در