مسترد کردن اظهارنامه

با توجه به شق ۴ بند ج ماده ۴ کنوانسیون پاریس، نخستین درخواست، درخواستی است که تاریخ مسلم آن مبدا حق تقدم است و درخواستی که بعدا تسلیم می شود در صورتی که حکم نخستین درخواست است  که موضوع درخواست بعدی و درخواست سابق به مفهوم بند ۲ مذکور در بالا باشد و نیز در همان کشور عضو اتحادیه تسلیم شده باشد. مشروط بر آن که درخواست سابق در تاریخ درخواست لاحق مسترد شده یا از آن اعتراض شده و یا رد گردیده بدون آنکه در معرض افکار عمومی قرار گیرد یا موجود باقی حقی گردد. در چنین صورتی درخواست قبل منشا مطالبه حق تقدم نخواهد شد.
همچنین همانطور که در ماده ۶ پروتکل مادرید راجع به ثبت بین المللی علایم آمده است ثبت علامت در دفتر بین المللی برای مدت ده سال معتبر است و امکان تجدید ثبت تحت شرایطی وجود دارد.
به محض انقضای یک دوره پنج سال از تاریخ ثبت بین المللی، تقاضانامه اصلی یا ثبت ناشی از آن با ثبت اصلی حسب مورد گرفته، منقضی شده صرف نظر شده یا مشمول یک تصمیم قطعی مبنی بر رد یا فسخ، لغو یا ابطال در ارتباط با تمام یا بعضی از کالاها و خدمات مندرج در ثبت بین المللی قرار گرفته باشد، حمایت ناشی از ثبت بین المللی، اعم از این که موضوع انتقال واقع شده باشد یا نشده باشد دیگر قابل استناد نخواهد بود.

 

نوشته شده در