Most favorible terms and conditions provisions (مقررات مربوط به شروط و احکام ترجیحی)

در قرارداد بهره برداری ممکن است دارنده امتیاز، بهره برداری یکی از مقولات مربوط به مالکیت صنعتی مثلا علامت تجاری را به بیش از یک نفر اعطا کند. در این فرض این سوال مطرح است که شرایط و مقررات ترجیحی که در قرارداد اخیر برای دریافت کننده امتیاز پیش بینی شده است قابل تسری به قرارداد قبلی نیز می باشد یا خیر؟
در صورتی که این امتیازات ترجیحی را قابل تسری به قرارداد قبلی بدانیم محدود آن تا چه اندازه است؟
به هر حال این مسائل باید در قراردادهای تنظیمی کاملا مشخص و تعریف شود.

نوشته شده در