Grace period for the payment of fee (مهلت ارفاقی برای پرداخت هزینه)

برای تجدید ثبت علامت تجاری متقاضی باید در ضرب الاجل مشخصی هزینه تجدید را پرداخت کند. در قوانین بسیاری از کشورها چنانچه متقاضی در مهلت مقرره قانونی نسبت به پرداخت هزینه (حق الثبت) اقدام نکند یک مهلت ارفاقی دیگر مثلاً شش ماهه با پرداخت جریمه تأخیر به متقاضی جهت پرداخت هزینه اعطاء می گردد.
همچنین با توجه به حقوق داخلی ایران، حق الثبت اختراع برای متقاضیان غیر ایرانی در ده سال اول علاوه بر حق الثبت اظهارنامه مبلغ دویست هزار ریال است. حق الثبت اختراع برای متقاضیان غیر ایرانی در ده سال اول علاوه بر حق الثبت اظهارنامه پانصد و پنجاه هزار ریال است.
با توجه به ماده ۳۴ قانون ثبت علائم و اختراعات، ممکن است تامام یا بعضی از اقساط سمواتی فوق را در حین صدور ورقه اختراع دفعتاً تأدیه نمود که در این صورت اگر پنج قسط دفعتاً تأدیه شود پنج درصد و اگر ده قسط تأدیه شود ده درصد و اگر پانزده قسط تأدیه شود پانزده درصد و اگر بیست قست تأدیه نشده باشد باید در طرف ۳ ماه اول همان سال تأدیه گردد والا ثبت اختراع از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
هرگاه در ظرف سه ماه دوم سال صاحب ورقه دو برابر حقی را که متعلق به آن سال است تأدیه نماید ثبت اختراع به اعتبار خود باقی خواهد بود.

 

نوشته شده در