Trade name (نام تجاری اسم تجاری نام بازرگانی)

نام ها و اسم تجاری یکی دیگر از مصادیق حقوق مالکیت صنعتی است . به طور کلی نام تجاری یا نام بازرگانی عبارتست از اسم یا نشانه ای که بنگاه تجارتی را مشخص می کند . به عبارت دیگر شرکت ها علاوه بر دارا بودن علائم تجاری که کالاها و خدمات آنها را از رقبا متمایز می سازد می توانند دارای نام تجاری نیز باشند . نام تجاری برای تمایز یک شرکت از دیگر بکار می رود .
با توجه به تعریف فوق و نقشی که اسامی تجاری باید در تمییز یک بنگاه از بنگاه دیگر داشته باشد روشن است که نام تجاری همانند علائم تجاری باید دارای قدرت تمیز دهندگی باشد و همچنین موجب گمراهی مخاطبان را فراهم نیاورد .
خلاصه این که علامت تجاری و اسم تجاری با هم متفاوت است . زیرا این دو اهداف متفاوتی را دنبال می کند . اسم تجاری مبین و معرف تولید کننده یا تاجر است و علامت تجارتی محصولات صاحب علامت را از محصولات دیگران تمایز و مصرف کننده را از خرید محصولات اشتباهی بازداشته و معرف کیفیت ثابت کالا دارای علامت نیز خواهد بود .
گاهی شرکت اسم تجارتی را به عنوان علامت تجاری یا خدمت به کار برد در این صورت اسم تجارتی در تبلیغات کالاها به عنوان تعیین کننده منشاء کالا یا خدمت عمل می کند .به عنوان مثال در فروشگاه های غذائی مک دونالد از این اسم به عنوان علامت خدمت استفاده می شود در این صورت ممکن است به عنوان علامت به ثبت برسد .
ماده ۸کنوانسیون پاریس: اسم تجارتی با ید بدون تعهد بر ثبت اظهار نامه یا ثبت اسم تجارتی در کلیه کشورها اتحادیه مورد حمایت قرار داده شود خواه بخشی از یک علامت تجاری باشد خواه نباشد .از این رو حمایت می تواند ناشی از یک قانون خاص راجع به اسم های تجاری یا از قوانین عام تر درباره رقابت مکارانه یا حقوق مربوط به شخصیت باشد .
در هیچ موردی نمی توان حمایت را مشروط به ثبت اظهار نامه یا ثبت اسم تجاری کرد و با وجود این اگر در یک کشور عضو حمایت از اسامی تجاری وابسته به استفاده از اسم باشد و به میزانی که آن اسم تجاری دیگر ممکن است باعث ایجاد اشتباه یا صدمه به اسم تجاری اول باشد تکلیف و معیار مزبور می تواند از سوی آن کشور عضو عملی شود.
در موافقت نامه تریپس به حمایت از اسامی تجاری به صراحت پرداخته نشده است ولی از آنجایی که به استناد ماده ۲ موافقت نامه اعضای سازمان تجارت جهانی باید مواد ۱ تا ۱۲ و ۱۹ کنوانسیون پاریس را رعایت نماید بنابر این روشن است که الزامات مقرره در ماده ۸ کنوانسیون پاریس در رابطه با حمایت از اسامی تجاری برای اعضای سازمان تجارت جهانی نیز لازم الاجراست .
ایران نیز اگرچه به موجب ماده ۸ کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی مکلف به حمایت از اسامی تجارتی می باشد و مواد ۸۷۶ تا ۵۸۲ قانون تجارت نیز اختصاص به اسامی تجارتی دارد ولی در قوانین و مقررات داخلی به لحاظ عدم تصویب آیین نامه مربوطه تا کنون از اسامی تجارتی حمایتی نشده و تجار غالبا برای کسب چنین حمایتی نام تجاری خود را به عنوان علامت تجاری به ثبت می رسانند .
ماده ۲۹ طرح تقدیمی به مجلس شورای اسلامی اختصاص به نامهای تجارتی است به موجب بند الف این ماده هر اسم یا عنوانی که ماهیت یا طریقه استفاده از آن فریب مراکز تجارتی یا عموم را نسبت به ماهیت موسسه ای که توسط آن اسم یا عنوان معرفی می شود فراهم آورد نمی تواند به عنوان یک نام تجارتی به کار رود.
به موجب بند ب این ماده صرف نظر از قوانین و مقررات ثبت اجباری نام های تجارتی این قبیل نامها حتی قبل از ثبت یا بدون ثبت در برابر عمل خلاف قانون اشخاص ثالث حمایت خواهند شد . هر گونه استفاده بعدی از یک نام تجارتی توسط اشخاص ثالث اعم از این که به صورت نام تجارتی یا علامت یا علامت جمعی باشد یا هر گونه استفاده از نام تجارتی یا علامت مشابه که به احتمال قوی گمراهی عموم را باعث شود غیر قانونی تلقی خواهد شد .

نوشته شده در