Variety denomination (نام رقم)

با توجه به ماده ۲۰ کنوانسیون بین المللی حمایت از ارقام جدید گیاهی ، رقم باید با یک نام معرفی شود که عنوانی عمومی آن خواهد بود .
هر طرف متعاهد باید تضمین نماید که با رعایت بند ۴ حقوق بر عنوان ثبت شده به عنوان رقم باید حتی پس از انقضای حق به نژادگر رقم مانع از استفاده آزاد از نام مربوط به رقم گردد.
نامگذاری باید به گونه ای باشد که امکان شناسایی رقم را فراهم آورد . نام نمی تواند به جز در مواردی که این امر یک رویه جاری جهت معرفی ارقام است صرفا مرکب از اعداد باشد. نام نباید منجر به گمراهی یا باعث اشتباه در ویژگی ها ، اعتبار یا شناسایی رقم یا شناسایی به نژادگر گردد . به ویژه نام باید متفاوت از هر نام دیگری که در حوزه حاکمیت هر طرف متعاهده یک رقم موجود از گونه گیاهی مشابه یا از یک گونه با قرابت نزدیک را معرفی می نماید باشد .
نام رقم باید توسط به نژادگر به مقام مجاز ارائه شود . اگر نام الزامات بند ۲ را تامین ننماید مقام مجاز باید ثبت آن را رد و باید به نژادگر را ملزم نماید که نام دیگری را طی یک دوره زمانی پیشنهاد کند . نام باید همزمان با اعطای حقوق به نژادگر توسط مقام مجاز ثبت شود .
حقوق مقدم اشخاص ثالث نباید تحت تاثیر قرار گیرد . اگر به دلیل یک حق مقدم استفاده از نام یک رقم برای شخص که مطابق با مقررات بند ۷ ملزم به استفاده از آن است ممنوع باشد مقام مجاز باید نژاد گر رقم راملزم نماید که نام دیگری رابرای رقم ارائه نماید .
یک رقم باید به همه طرف های متعاهد با یک نام ارائه شود . مقام مجاز هر طرف متعاهد باید نام را آن گونه که ارائه شده است ثبت نماید . مگر اینکه نام مذکور را در حوزه حاکمیت خود نا مناسب تشخیص دهد . در حالت اخیر باید به نژاد گر ملزم به ارائه یک نام دیگر گردد .
مقام مجاز یک طرف متعاهد باید تضمین نماید که مقامات مجاز همه طرف های متعاهد از موضوعات مرتبط با نام گذاری رقم به ویژه ارائه ثبت و ابطال نام آگاه خواهد شد . هر مقام مجازی می تواند ملاحظات خود را در زمینه ثبت نمودن نام اگر وجود داشته باشد به مقامی که با آن نام مرتبط بوده است بیان نماید . هر شخصی که در حوزه حاکمیت یکی از طرف های متعاهد پیشنهاد فروش یا بازاریابی کالاهای تولیدی از رقم را که در حاکمیت پیشین گفته مورد حمایت است ارائه کند باید حتی پس از انقضای حمایت از حق به نژادگر آن رقم ملزم به استفاده از نام آن رقم گردد بجز زمانی که مطابق با مقررات بند ۴ حقوق مقدم از چنین استفاده ای جلوگیری به عمل آورد .
هنگامی که یک رقم برای فروش به بازار عرضه می شود . باید مجاز باشد به همراه یک علامت تجاری نام تجاری یا یک علامت مشابه دیگر با نام رقم ثبت شده ارائه گردد. حتی با وجود یک چنین علامتی نام جدید به آسانی قابل تشخیص باشد .

نوشته شده در