Certified copy (نسخه مصدق)

این اصطلاح در بند (۶ ) ماده ۲۰ آیین نامه معاهده همکاری ثبت اختراع مورد استفاده قرار گرفته است. به موجب این بند، در قبال پرداخت یک هزینه، اداره دریافت کننده بنا به درخواست متقاضی، نسخه های مصدقی از اظهارنامه بین المللی تسلیم شده و اصلاحات انجام شده در آن را به متقاضی ارائه خواهد داد.

نوشته شده در