False indication (نشانه غیر واقع)

همان ظور که درماده ۹ کنوانسیون پاریس آمده است، هر محصولی که دارای عالمت صنعتی یا تجارتی و یا نام تجارتی غیر قانونی باشد هنگام ورود به کشورهای اتحادیه که در آن کشورها این علامت یا این نام تجارتی از حمایت قانونی برخوردار می باشد توقیف خواهد شد.
براساس ماده ۱۰ کنوانسیون، مقررات ماده قبل در مورد استعمال مستقیم یا غیر مستقیم مشخصات نادرست درباره مبدأ تولید فرآورده یا راجع به هویت تولید کننده یا سازنده یا بزرگان نیز قابل اجراء خواهد شد.

 

نوشته شده در