Distinctive signs (نشانه های مشخصه)

این اصطلاح در ق (۱۰) بند ج ماده ۶ ثالث کنوانسیورن پاریس به کار رفته است. به موجب این بند، مقررات قانونی فوق (شق های (۱) تا (۹) بند ج ماده ۶ ثالث کنوانسیون )، مانع آن نخواهد بتود که کشورها به موجب قسمت ۳ از بند (ب) ماده ۶ خامس، از حق امتناع از قبول یا ابطلا ثبت در مورد علائمی که بدون داشتن اجازه شامل آرم های رسمی دولتی، پرچم ها سایر نشانه ها دولتی و یا نشانه ها و نقوش و علائم رسمی نظامی مورد قبول یکی از ممالک عضو اتحادیه و همچنین نشانه های مشخصه سازمان های عمومی بین المللی مذکور در شق (۱) بند ج ماده ۶ ثالث استفاده ننمایند.
ماده ۵ قانون ثبت علائم و اختراعات در این خصوص مقرر داشته است: هیچ یک از علائم ذیل را نمی توان به عنوان علائم تجاری اختیار نمود و یا آنها را یکی از اجزاء یک علامت تجاری قرار دارد:
– بیرق مملکتی و….. ایران و هر بیرق دیگری که دولت ایران استعمال آن را به طور علامت تجارتی منع کند، علامت، نشانها، مدال ها – وانگ های دولت ایران.
– علامت موسسات رسمی مانند صلیب سرخ و صلیب احمر و نظایر آن.
– علائمی که مخل انتظامات عمومی و یا منافی عفت باشد.

 

نوشته شده در