Symbol (نشان،علامت)

در موافقتنامه استراسبورگ در مورد طبقه بندی اختراعات تکنولوژی به ۸ بخش و حدود ۶۷۰۰۰ زیر بخش تقسیم شده است .
هر زیر مجموعه دارای نشان و علامتی است متشکل از شماره نماهای عربی و حروف الفبای لاتین می باشد.

نوشته شده در