Publication of the patent (نشر ورقه اختراع)

اداره مالکیت صنعتی پس از ثبت اختراع و صدور ورقه اختراع، باید آگهی لازم در رابطه با ثبت اختراع را منتشر نماید، و در حقوق داخلی ایران نیز اداره مالکیت صنعتی باید در ظرف سی روز پس از ثبت هر اختراع، آگهی لازم را نشر نماید.

نوشته شده در