Sample (نمونه)

افشاء اختراع یکی از شرایط مهم ثبت آن است . هرگاه اختراع مربوط به یک میکرو وار گانیزم یا استفاده از یک میکرو ارگانیزم باشد افشا آن به صورت کتبی امکان پذیر نیست و این کار را می توان فقط از طریق تسلیم نمونه ای از آن به موسسات تخصصی مربوط انجام داد . عملا میکروارگانیزم ها به مفهوم گسترده آن تعبیر می شود که شامل مواد بیولوژیکی است که تسلیم آن به منظور افشا اختراع بخصوص در مورد اختراعات مربوط به مواد غذایی و مواد دارویی ضروری است .

نوشته شده در