Fee national (هزنیه ملی)

براساس بند (۱) ماده ۸ موافقتنامه مادرید درمورد ثبت بین المللی علائم، اداره کشور مبدأ به صلاحدید خود می تواند هزینه ای ملی ر اکه باید از ملک علامت به خاطر درخواست ثبت بین لمللی یا تجدید آن مطالبه کند، تعیین مرده و به نفع خود از وی وصول نماید.

نوشته شده در