Fee handling (هزینه اقدام)

این اصطلاح در ماده ۵۷ آیین نامه معاهد همکاری ثبت اختراع مورد استفاده قرارگرفته است.
به موجب این ماده، هر درخواست برای بررسی مقدماتی بین المللی مشمول پرداخت هزینه ای به نفع دفتر بین المللی (هزینه اقدام) خواهد بود که به وسیله مرجع بررسی مقدماتی بین المللی که درخواست به آن تسلیم شده است، وصول خواهد شد.

 

نوشته شده در