Fee preliminary examination (هزینه بررسی مقدماتی)

این اصطلاح در آیین نامه معاهده همکاری ثبت اختراع به کار رفته است.
براساس ماده ۵۸ آیین نامه این معاهده، هر مرجع بررسی مقدماتی بین المللی می تواند از متقاضی بخواهدکه به نفع آن مرجع در قبال انحام بررسی مقدماتی بین المللی و همچنین انجام سایر وظایفی که طبق معاهده و این آیین نامه به مراجع رسمی مقدماتی بین المللی محول شده، هزینه ای (هزینه بررسی مقدماتی) را پرداخت نماید.

نوشته شده در