International fee (هزینه بین المللی)

این اصطلاح در ماده ۱۵ آیین نامه معاهده همکاری ثبت اختراع مورد استفاده قرار گرفته است . به موجب این ماده، هر اظهارنامه بین المللی مشمول پرداخت هزینه ای به نفع دفتر بین المللی خواهد بود (هزینه بین المللی) که به وسیله اداره دریافت کننده وصول شده و شامل هزینه های زیر خواهد بود:
۱- هزینه اصلی.
۲- هزینه تعیین که بستگی به تعداد اختراعات ملی و اختراعات منطقه ای دارد.
هنچنین برای ثبت علائم تجاری و خدماتی در چارچوب نظام مادرید متقاضی باید هزینه بین المللی مربوط را پرداخت کند.

 

نوشته شده در