to assign a trade name (واگذار کردن نام تجارتی)

اسامی تجارتی یکی دیگر از مصادیق حقوق مالکیت صتعتی است. به طور کلی نام تجارتی یا بازرگانی عبارتست از اسم یا نشانه ای که بنگاه تجارتی را مشخص می کند .به عبارت دیگر شرکت ها علاوه بر دارا بودن علائم تجاری که کالاها و خدمات آنها را از رقباء متمایز می سازد می توانند دارای نام تجارتی نیز باشند. نام تجارتی برای تمایز یک شرکت از دیگری به کار می رود.
با توجه به تعریف فوق و نقشی که اسامی تجاری باید در تمییز یک بنگاه از بنگاه دیگر داشته باشند روشن است که نام تجاری همانند علائم تجاری باید دارای قدرت تمییز دهندگی باشد و همچنین موجب گمراهی مخاطبان را فراهم نیاورد.
خلاصه این که علامت تجاری و اسم تجارتی با هم تفاوت دارند. زیرا این دو اهداف متفاوتی را دنبال می کنند. اسم تجارتی مبین و معرف تولید کننده یا تاجر است و علامت تجارتی محصولات صاحب علامت را از محصولات دیگران متمایز و مصرف کننده را از خرید محصولات اشتباهی بازداشته و معرف کیفیت ثابت کالا دارای علامت نیز خواهد بود. در این فرض، صاحب یک نام تجارتی می تواند این نام را کلاً به دیگری واگذار کند.

 

نوشته شده در