Unity of invention (وحدت اختراع)

با توجه به بند ۴ ماده ۳ معاهده همکاری ثبت اختراع اظهار نامه بین المللی باید :
۱-به یکی از زبان های مقرره تنظیم شده باشد .
۲-در آن الزامات مربوط به شکل اظهار نامه و ضمائم آن رعایت شده باشد .
۳-الزامات مقرره مربوط به وحدت اختراع در آن رعایت شده باشد .
۴-هزینه های مقرره مربوط به پرداخت شود.

نوشته شده در