Patent of addition (ورقه اختراع الحاقی)

بر اساس بند ۴ ماده ۱ کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی منظور از ورقه اختراع، انواع مختلف ورقه های اختراع صنعتی است که قوانین کشورهای اتحادیه آن را شناخته باشد مانند ورقه های اختراع واردتی و ورقه های اختراع تکمیلی و ورقه های اختراع و گواهینامه های الحاقی و غیره …
ورقه اختراعی برای اضافاتی که در اختراع ثبت شده قبلی صورت گرفته صادر می گردد و بر خلاف اختراع تکمیلی نیازی نیست که موجب بهبود اختراع قبلی شود.

 

نوشته شده در