Patent national (ورقه اختراع ملی)

با توجه به بند ۳ ماده ۲ معاهده و همکاری ثبت اختراع ورقه اختراع ملی به معنای ورقه اختراعی است که که به وسیله مرجع صلاحیت دار صادر شده باشد.

نوشته شده در