Regional parent under the PCT (ورقه اختراع منطقه ای تحت نظام معاهده همکاری ثبت اختراع)

همانطور که در بند ۴ ماده ۲ معاهده هماری ثبت اختراع آمده است ورقه اختراع منطقه ای به معنای ورقه اختراعی است که از طرف مرجع ملی و یا مرجع بین الدولی که دارای اختیار صدور ورقه های اختیار معتبر در بیش از یک کشور باشند، صادر شده باشد.

نوشته شده در