Patent of importation (ورقه اختراع وارداتی)

این اصطلاح در بند ۴ ماده یک کنوانسیون پاریس به کار رفته است ورقه اختراع وارداتی، معمولا برای دوره و مدت کوتاه به اختراعاتی که در یک کشور خارجی به ثبت رسیده اند اعطا میگردد و به استناد این ورقه اختراع،صاحب امتیاز می تواند در نمایشگاه شرکت کند البته با توجه به ماده ۱۵ کوانسیون پاریس کشورهای عضو متعهد هستند که منطبق با قوانین داخلی خود حمایت موقت را در موارد زیر اعطا کنند:
اختراعات قابل صدور (تحت حمایت)گواهی اختراع، نمونه ها اشیا مصرفی، طرح های صنعتی و علایم تجاری در ارتباط با کالاهای نمایش داده شده در نمایشگاه های بین المللی رسمی یا به طور رسمی شناسایی شده که در هر کشور عضو برگزار می شود.
حمایت موقت را می توان به طریق گوناگون فراهم آورد و یک طریق این است که یک حق تقدم خاص متشابه با مورد مقرر در ماده چهار کنوانسیون پاریس را اعطا کرد این حق تقدم از تاریخ آغاز نمایشگاه یا تاریخ ارائه شی موضوع مورد نظر در نمایشگاه شروع می شود این حق برای دوره معین، مثلا دوازده ماه از آن تاریخ حفظ می شود و در صورتی که به دنبال نمایش دادن در طی مدت مذکور، درخواستی برای حمایت داده نشود منقضی می گردد.
طریق دیگر حمایت موقت که در تعدادی از قوانین ملی، به ویژه در ارتباط با گواهی های اختراع یافت می شود، مقرر داشتن این است که در طی دوره ای معین برای مثال دوازده ماه قبل از ثبت کردن یا تاریخ تقدم یک اظهارنامه گواهی اختراع، نمایش اختراع در نمایشگاه بین المللی اختراع باعث از میان رفتن تازگی و بداعت اختراع نخواهد شد به هنگام انتخاب راه حل مزبور، این امر مهم است که از مخترع یا دیگر مالکین اختراع در طی دوره مذکور نیز علیه اقدامات همراه با سوء استفاده از طرف های ثالث حمایت شود.
این به ویژه بدان معناست که از شخص نمایش دهنده اختراع باید بر علیه کپی شدن غصب حقوق مربوط به اختراع، از طریق اظهارنامه اختراع یک شخص ثالث حمایت شود. مالک اختراع همچنین باید علیه افشای (اختراع) توسط اشخاص ثالث، که مبتنی بر نمایش (اختراع) باشد حمایت شود.
ماده یازده کنوانسیون پاریس فقط نسبت به نمایشگاه های رسمی یا به طور رسمی شناسایی شده اعمال می شود. تفسیر اصطلاح مزبور به کشوری عضو که در آن حمایت درخواست می شود واگذار شده است. تفسیری منطبق با روح ماده یازده این است که یک نمایشگاه را هنگامی رسمی تلقی کیم که توسط یک دولت یا مرجع عمومی دیگری سازماندهی شده باشد و در صورتی که آن را به طور رسمی شناسایی شده تلقی می کنیم که رسمی نباشد ولی حداقل به عنوان رسمی، توسط یک کشور یا مرجع عمومی دیگری شناسایی شده و در صورتی آن را «بین المللی» تلقی می کنیم که کالاهایی از کشورهای گوناگون در آن نمایش داده می شود.

 

نوشته شده در