Features special technical (ویژه گی های فنی خاص)

توجه به بند (۲) ماده ۱۳ معاهده همکاری ثبت اختراع، هرگاه گروهی از اختراعات در اظهارنامه بین المللی واحدی ادعا شود، الزام وحدت اختراع مندرج در بند (۱) ماده ۱۳ آیین نامنه فقط زمانی رعایت شده تلقی خواهد شد که یک رابطه فنی بین اختراعات حاوی یک یا چند ویژه گی های فنی خواهد بود که مبین دست آوردی باشند که هریک از اختراعات ادعایی در کل به سابقه اختراع می افزایند.

نوشته شده در