Search file (پرونده جستجو)

همان طور که در ماده شق الف بند ۲ ماده ۳۳ آیین نامه معاهده همکاری ثبت اختراع آمده است جستجوی بین المللی شامل تمام زمینه های فنی در برگیرنده مواد مربوط به اختراع بوده و بر مبنای پرونده های جستجوی این زمینه ها انجام خواهد شد .

نوشته شده در