Agent (کارگزار،عامل،نماینده،وکیل)

این لغت در بند (۳) ماده ۲ کنوانسیون پایس به معنای نماینده و وکیل به کار رفته است. بر حسب این بند، مقررات قانونی هر یک از کشورهای عضو اتحادیه در امر صلاحیت، رسیدگی قضایی و اداری، انتخاب اقامتگاه و مقررات تعیین نماینده که در قوانین مربوط به مالکیت صنعتی پیش بینی شده لازم الرعایه می باشد.
در بند (۷) ماده ۴ آیین نامه معاهده همکاری ثبت اختراع((PCT)) لغت فوق به معنای نماینده مورد استعمال قرار گرفته است. براساس این بند، اگر نماینده برای ثبت اختراع تعیین شده باشد، این موضوع باید همراه با ذکر نام و آدرس در اظهارنامه آمده باشد.
با توجه به قوانین و مقررات داخلی، اظهارنامه اختراع و همچنین اظهارنامه علائم تجارتی می تواند توسط وکیل به اداره مالکیت صنعتی تسلیم شود. همان طور که در مواد (۱) و (۳) آیین نامه اصلاحی قانونن ثبت علائم و اختراعات آمده است، در صورتی که اظهارنامه اختراع یا علامت تجاری توسط وکیل به اداره مالکیت صنعتی تسلیم شود، در این صورت اسم و اقامتگاه وکیل باید در اظهارنامه ذکر شود.
همچنین در صورتی که اطهارنامه توسط وکیل به اداره مالکیت صنعتی تسلیم شود، همان طور که در ماده ۲۳ آیین نامه اصلاحی،آمده است، وکالتنامه وکیل باید همراه با اظهارنامه به اداره مالکیت صنعتی داده شود.
بر اساس ماده ۳۰ آیین نامه اصلاحی، در صورتی که اظهارنامه اختراع صحیح و قانونی تشخیص داده شود اختراع در دفتر مخصوصی به ثبت خواهد رسید. در این دفتر در صورتی که اظهارنامه اختراع توسط وکیل تسلیم شده باشد، نام و نشانی وکیل در خواست کننده ورقه اختراع نیز در دفتر مخصوصی ثبت می شود .
با توجه به ماده ۳۱ آیین نامه اصلاحی، در ورقه اختراع نیز باید نام و نشانی کامل صاحب اختراع و وکیل او ذکر شود.
در رابطه با علامت تجاری نیز همان طور که در ماد ۱ و ۲ آیین نامه اصلاحی آمده است، در صورتی که اظهارنامه توسط وکیل به اداره مالکیت صنعتی تسلیم شده باشد، رعایت مراتبی که در بحث اختراع آمده است، الزامی است.

نوشته شده در