Goods (کالا،محصول)

هرچیزی که قابلیت مصرف و مبادله داشته باشد کالا نامیده می شود.
کالا می تواند دارای طبقه بندی های مختلف باشد. یکی از این طبقه بندی ها، طبقه بندی نیس است که براساس آن کالاها در ۳۴ طبق و همراه با کدهای مشخصی طبقه بندی گردیده اند.

 

نوشته شده در