Goods identical (کالاهای مشابه و یکسان)

به موجب شق (۳) بند (ج) ماده ۵ کنوانسیون پاریس، استفاده مشابه از یک علامت روی محصولات یکسان و شبیه به هم، توسط مؤسسات صنعتی و تجارتی به موجب مقررات داخلی کشوری که در آنجا تقاضای حمایت شده، به منزله مالکیت مشاع علامت تلقی می گردد واین امر مانع ثبت علامت مزبور نبوده و به هیچ وجه موجب کاهش میزان حمایت تویض شده در هیج یک از کشورهای عضو اتحادیه نسبت به آن نمی شود. مشروط بر این که درنتیجه استفاده از علامت مشروحه فوق، موجبات گمراهی مردم فراهم نشده و برخلاف نظم عمومی نیز نباشد.

نوشته شده در