Contracting state (کشورهای متعاهد،کشورهای عضو قرارداد)

این اصطلاح در تمام معاهدات مالکیت معنوی که جنبه بین الدولی دارد به کار رفته است . به موجب شق (۲) بند (۱) ماده ۴ معاهد همکاری ثبت اختراع، تعیین کشور یا کشورهای متعاهد که طبق اظهارنامه بین المللی حمایت از اختراع در آن کشور یا کشورهای مودر نظر است (کشورهای تعیین شده) اگر برای هر یک از کشورهای تعیین شده امکان ثبت اختراع منطقه ای وجود داشته باشد و متقاضی مایل باشد که یک ورقه اختراع منطقه ای را به جای ورقه اختراع مدل تحصیل نماید این موضوع باید در تقاضا ذکر شود، اگر به موجب یک معاهده ثبت اختراع منطفه ای، متقاضی نتواند اظهارنامه خود را به کشورهای خاصی از اعضای آن معاهده محدود نماید تعیین یکی از آن کشورها و اظهار تمایل دایر به تحصیل ورقه اختراع منطقه ای به عنوان تعیین تمامی کشورهای عضو آن معاهده خواهد کرد.
اگربه موجب قانون ملی کشور تعیین شده ، تعیین آن کشور دارای اثر یک اظهارتامه برای تحصیل ورقه اختراع منظقه ای باشد، تعیین آن کشور قرینه ای خواهد بود دایر به تمایل به تحصیل ورقه اختراع منطقه ای.

 

نوشته شده در