country of priority (کشوری که در آن ادعای حق تقدم شده است)

بر اساس اظهارنامه قانونی برای حمایت از حق اختراع، که در یکی از کشورهای عضو کنوانسیون پاریس توسط یک درخواست کننده به ثبت رسیده است، همان درخواست کننده یا قائم مقام قانونی می تواند به هنگام دادن اظهارنامه از حقوق معینی برخوردار باشد.
البته متقاضی در کشوری که حق تقدم دارد باید همراه با اظهارنامه ثبت اختراع، اعلامیه ای مبنی بر تقاضای حق تقدم را ضمیمه کند در این فرض، اداره مالکیت صنعتی کشوری که در آن ادعای حق تقدم شده است، از متقاضی می خواهد که ظرف مدت معین رونوشت اظهارنامه نخستین گواهی شده توسط مرجع ثبت اظهارنامه در محل تقاضا را ارائه دهد.

 

نوشته شده در