Sub group (گروه فرعی زیر گروه)

واحدی ازطبقه بندی که در موافقتنامه استراسبورگ برای طبقه بندی اختراع مورد استفاده قرار گرفته است .

نوشته شده در