Group (گروه)

گروه یکی از واحدهای مربوط به طبقه بندی اختراعات است که براساس موافقتنامه استراسبورگ صورت می گیرد.
این موافقتنامه در سال ۱۹۷۱ میلادی به تصویب رسیده و خموضوع طبقه بندی بین المللی اختراعات (IPC ) است. در این موافقتنامه تکنولوژی به ۸ بخش و ۱۲۰ طبقه، ۶۲۸ طبقه فرعی و حدود ۶۹۰۰۰ گروه تقسیم شده است. هر زیرمحموعه دارای نشانی متشکل از شماره نماهای عربی و حروف الفبای لاتین است. نشانه های طبقه بندی بین المللی اختراعات در هر سند اختراع درج می گردد که از این گونه اسناد در حدود ۱۰۰۰۰۰۰ عدد هر سال و در مدت حدود ۱۰ سال گذشته منتشر شده اند. نشانه های مربوط توسط اداره مالکیت ملی یا منطقه ای که سند اختراع را صادر می کند تعیین می شوند.

 

نوشته شده در