Search report (گزارش جستجو)

با توجه به شق ب بند ب ماده ۱۷ معاهده همکاری ثبت اختراع اگر معلوم شود که هر یک از وضعیت های مذکور در شق الف بند ۲ فوق فقط در خصوص برخی از ادعاهای خاص مصداق دارد در گزارش جستجوی بین المللی موضوع در مورد این ادعاها مشخص و در مورد سایر ادعاها گزارش مذکور بر طبق ماده ۱۸ معاهده تنظیم خواهد شد .

نوشته شده در