Certification of addition (گواهینامه الحاقی)

این اصطلاح در بند (۴) ماده ۱۰ کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی به کار رفته است . به موجب بند مذکور، اظهارنامه از ورقه اختراع، انواع مختلف ورقه های اختراع صنعتی است که قوانین کشورهای اتحادیه آن را شناخته باشد مانند ورقه های اختراع وارداتی و ورقه های اختراع تکمیلی و ورقه های اختراع و گواهینامه الحاقی و غیره.
گواهینامه الحاقی برای اضافاتی که روی اختراع ثبت شده قبلی صورت می گیرد صادر و اعطاء می گردد و این اضافات لازم نیست که موجب بهبود اختراع ثبت شده قبلی شود.

 

نوشته شده در