Application for the registration of a mark (اظهارنامه برای ثبت یک علامت)

درخواست ثبت یک علامت در چارچوب پروتکل مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم تجاری نیازمند تسلیم یک اظهارنامه یا تقاضانامه بین المللی است. هر اظهارنامه، بین المللی که طبق پروتکل تسلیم شود در فرم تعیین شده در آیین نامه ارائه خواهد گردید. اداره مبدأ، گواهی خواهد کرد که مشخصات موجود در تقاضانامه اصلی یا ثبت اصلی حسب مورد، موجود است. ( ماده ۳ پروتکل)
با توجه به ماده ۱ آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم و اختراعات، ثبت یک علامت تجاری نیازمند تسلیم اظهارنامه به اداره مالکیت صنعتی است. این اظهارنامه با توجه به قوانین و مقررات مربوط باید حاوی اطلاعات و همچنین ضمائمی باشد. در صورتی که اظهارنامه تسلیمی واجد شرایط مقرر در قانون و آیین نامه مربوط باشد، اداره مالکیت صنعتی آن را می پذیرد.

 

نوشته شده در