previous application (اظهارنامه سابق یا قبلی)

براساس شق (۴) بند (ج) ماده ۴ کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی، نخستین در خواست، است که تاریخ تسلیم آن مبدأ حق تقدم است و درخواستی که بعداً تسلیم شود در صورتی در حکم نخستین درخواست است که موضوع درخواست بعدی و درخواست سابق به مفهوم بند (۲) مذکور در بالا باشد و نیز در همان کشور عضو اتحادیه تسلیم شده باشد. در صورتی که درخواست سابق در تاریخ تسلیم درخواست لاحق مسترد شده یا از آن اعراض شده و یا رد گردیده بدون آن که در معرض افکار عمومی قرار گیرد یا موجد بقای حقی گردد؛ در چنین فرضی درخواست قبلی منشاء مطالبه حق تقدم نخواهد شد.

نوشته شده در