Color as a distinctive feature of a mark (رنگ به عنوان یک فرصت ممیزه،مشخصه،علامت)

با توجه به بند (۳) ماده ۳ موافقتنامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم، اگر متقاضی، رنگ را به عنوان صفت مشخصه علامت خود درخواست نماید، از او درخواست خواهد شد که:
الف- مراتب را قید کرده و اطلاعیه ای که در آن رنگ یا ترکیب رنگ ها یمورد درخواست مشخص شده است، به تقاضانامه خود ضمیمه نماید.
ب- به تقاضانامه خود نسخه های رنگی از علامت مذکور را ضمیمه کند تا به اطلاعیه هایی که از سوی دفتر بین المللی داده می شود پیوست گردد. تعداد نسخه های مذکور در آیین نامه تعیین خواهد شد.
مراتب فوق در بند (۳) ماده ۳ پروتکل مربوط به موافقتنامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم عیناً تکرار شده است.

 

نوشته شده در