Concurrent use of the same mark (استعمال همزمان و مشترک از یک علامت،علامت همسان)

این اصطلاح در شق (۳) بند (ج) ماده ۵ کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی به کار رفته است.
برحسب این شق، اگر مؤسسات صنعتی یا تجارتی که مطابق مقررات قوانین داخلی کشوری که از آن تقاضای حمایت شده است ، مشاعاً مالک علامت تجاری باشند و همان علامت را درباره محصولات واحد یا مشابه به کار برند این کار نه مانع ثبت آن می شود و نه در حمایتی که یکی از کشورهای عضو اتحادیه از آن علامت می کند تأثیر دارد مشروط بر این که این استعمال مردم را به اشتباه نیاندازد و مخالف نفع عمومی نباشد.

 

نوشته شده در