Copy of an international application under the PCT (نسخه ای از اظهارنامه بین المللی تسلیمی تحت نظام معاهده همکاری ثبت اختراع)

این اصطلاح در بند (۱) ماده ۱۲ معاهده همکاری ثبت اختراع مورد استعمال قرار گرفته است. به موجب این بند از ماده مذکور، یک نسخه از اظهارنامه بین المللی در اداره دریافت کننده نگهداری می شود (نسخه اصلی) و نسخه دیگر (نسخه بایگانی) برای دفتر بین المللی ارسال می گردد. نسخه دیگر (نسخه جستجو) به مرجع صلاحیتدار جستجوی بین المللی مذکور در ماده ۱۶ به نحو مقرر در آیین نامه ارسال می شود .

نوشته شده در