Deferred examination of a patent application (درخواست بررسی مؤجل اظهارنامه اختراع)

دراین فرض متقاضی پس از تسلیم اظهارنامه ثبت اختراع، درخواست به تأخیر انداختن بررسی اظهارنامه اختراع را از اداره مالکیت صنعتی می نماید.
در حقوق داخلی با توجه به مجموع قوانین و مقررات ترتیب اثر دادن به این درخواست می تواند بلااشکال باشد، اگر چه با توجه به این که نظام بررسی اختراع در ایران اعلامی است نه بررسی ماهوی شاید این ادعا و درخواست زیاد معقول نباشد.

 

نوشته شده در