Earlier publication of a patent application (انتشار قبلی اظهارنامه اختراع)

این اصطلاح در شق (ب) بند (۲) ماده ۲۱ معاهده همکاری ثبت اختراع مورد استفاده قرار گرفته است.
انتشار بین المللی اظهارنامه بین المللی اختراع بلافاصله پس از خاتمه مدت ۱۸ ماه از تاریخ حق تقدم آن اظهارنامه صورت خواهد پذیرفت.
متقاضی می تواند از دفتر بین المللی بخواهد که نسبت به انتشار اطهارنامه بین المللی و در هر زمانی قبل از خاتمه مدت مذکور در فوق اقدام نماید. (انتشار زودتر از ۱۸ ماه).
در این صورت دفتر بین المللی به همان نحو مقرر در آیین نامه معاهده همکاری ثبت اختراع، اگر متقاضی درخواست انتشار اظهارنامه بین المللی قبل از ۱۸ ماه مقرر را کرده باشد، در این صورت دفتر بین المللی فوراً پس از این که متقاضی آن را خواستار شده باشد، آن را تحت شرایطی منتشر خواهد کرد.

 

نوشته شده در