Examination of an application for the registration of a mark (بررسی اظهارنامه مربوط به ثبت علامت تجاری)

اظهارنامه برای ثبت یک علامت تجاری باید از جهات گوناگون مورد بررسی قرار می گیرد. از جمله این جهات می تواند بررسی در حوزه مشابهت علامت و این که آیا علامت انتخابی و موضوع در خواست ثبت، ویژه گی تمیزدهی را دارد یا خیر و همچنین از این جهت که علامت مورد درخواست ثبت، آیا عین یا شبیه علامت ثبت شده یا علامت معروف است یا خیر می توان نسبت به ثبت یک علامت تجاری یا خدماتی اقدام کرد.
در حقوق داخلی نیز متصدی ثبت علامت باید اظهارنامه ثبت علامت تجاری را در چارچوب (۵) و (۹) و (۱۶) آیین نامه مورد بررسی قرار دهد و به عنوان مثال اگر تقاضا ثبت علامتی شده باشدکه مخالف مقررات قانون باشد یا در صورتی که علامت قبلاً به اسم دیگری ثبت شده باشد و یا شباهت علامت با علامت دیگری که ثبت شده است به اندازه ای باشد که مصرف کنندگان عادی یعنی اشخاص را که اطلاعات مخصوصی ندارند به اشتباه بیاندازد قابل ثبت نخواهد بود.

نوشته شده در