False indication of the identity of the producer manufacturer or merchant (نشانه غیر واقعی مشخصات تولید کننده، سازنده و یا تاجر)

اگر راجع به هویت تولید کننده، یا سازنده یا بازرگان بیان و مشخصات غیر واقعی به کار رود، این اختیار برای کشورهای عضو اتحادیه پاریس وجود دارد که محصولات  مربوط را تحت شرایطی هنگام ورود توقیف نمایند.

نوشته شده در