Fee under the PCT Designation (هزینه تعیین براساس معاهده همکاری ثبت اختراع)

این عبارت در آیین نامه معاهده همکاری ثبت اختراع به کار رفته است.
براساس شق (۲) بند (۱) ماده ۱۵ آیین نامه، هزینه تعیین به تعداد اختراعات ملی و اختراعات منظقه ای طبق شق (الف ) بند (۹) ماده ۴ آیین نامه خواهد بود به استثنای این که هرگاه مفاد ماده ۴۴ معاهده در مورد یک تعیین مصداق داشته باشد که در این صورت فقظ یک هزینه تعیین باید برای آن پرداخت شود و این که جدول هزینه ها می تواند حداکثر تعداد هزینه ها تعیین قابل پرداخت را مشخص کند.

نوشته شده در