Forfeiture of the registration of a mark (سقوط،زوال حق در رابطه با ثبت علامت)

براساس ماده ۶ کنوانسیون پاریس، شرایط تسلیم اظهارنامه و ثبت علائم صنعتی در هریک از کشورهای اتحادیه در یکی از کشورهای اتحادیه بر طبق قانون آن کشور تعیین خواهد شد.
معذالک براساس بند (۲) ماده فوق، علامتی را که به وسیله تبعه ای یکی از کشورهای اتحادیه در یکی دیگر از کشورهای اتحادیه تقاضای ثبت آن شده است نمی توان به علت این که برای همان علامت در کشور مبدأ درخواست ثبت نگردیده است و یا این که به ثبت نرسیده و یا تجدید ثبت نشده است مردود یا از اعتبار ساقط نمود.
با توجه به بند (۳) ماده فوق علامتی که در یک از کشورهای اتحادیه طبق قانون به ثبت رسیده است؛ نسبت به علائم ثبت شده در سایر کشورهای اتحادیه و منجمله کشور مبدأ، مستقل تلقی خواهد شد.
خلاصه این که اگر علامتی در یکی از کشورهای عضو ابطال شود این تصمیم به ابطال یا اسقاط حق صاحب علامت به ثبت علامت در کشور یا کشورهای دیگر بی تأثیر است .

 

نوشته شده در