بایگانی

Invention (ابتکاری)

این لغت در ماده ۳۵ معاهده همکاری ثبت اخترع مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به بند (۲) ماده فوق، گزارش بررسی [بیشتر]