بایگانی

Cancellation (ابطال)

این واژه در اسناد مربوط به حقوق مالکیت صنعتی به معنی از بین رفتن اعتبار یک سند از قبیل سند اختراع به کار [بیشتر]