بایگانی

Morality (اخلاق حسنه)

با توجه به بند ۶ ماده ۲۱ معاهده همکاری ثبت اختراع، اگر اظهارنامه بین المللی حاوی عبارات و نقشه هایی باشد که به [بیشتر]