بایگانی

Patent office (اداره اختراع)

در تعدادی از کشورها مراحل مربوط به ثبت اختراع همچنین صدور ورقه اختراع در اداره خاصی که اداره اختراع نامیده می شود صورت [بیشتر]