بایگانی

Independence (استقلال)

این لغت در بند (۱) ماده ۴ (ثانی) کنوانسیون پاریس مورد استفاده قرار گرفته است . به موجب این بند ، تقاضای گواهی [بیشتر]